წინადადებები

ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმის ამოქმედება პარლამენტის მიერ დაზარალებულის სტატუსის სამართლებრივი და პრაქტიკული მოწესრიგების მიზნით

ფაილის ნახვა

საკანომდებლო წინადადება არასრულწლოვნის სავალდებულო აუდიოვიდეო გამოკითხვის შესახებ მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვის მიზნით

ფაილის ნახვა

საკანონმდებლო წინადადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის დაცვის სპეციალური ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ფაილის ნახვა

მოსაზრება (საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების კანონის პროექტის თაობაზე

ფაილის ნახვა

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფაილის ნახვა