წინადადებები

დემოკრატიის ინდექსი - საქართველოს და დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის მოსაზრებები საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით 07-3/265/10

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

ფაილის ნახვა

მოსაზრება კონსტიტუციური კანონის პროექტზე "საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფაილის ნახვა

მოსაზრება გენერალური პროკურორის წინადადებაზე - პარლამენტის წევრ ნიკანორ მელიასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შუამდგომლობით სასამართლოსთვის მიმართვასთან დაკავშირებით

ფაილის ნახვა

მოსაზრება „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საკანონმდებლო პაკეტის თაობაზე

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს პარლამენტის წევრი ბადრი ჯაფარიძის საპარლამენტო მანდატის შეწყვეტასთან დაკავშირებით

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს კანონის პროექტზე "საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ"

ფაილის ნახვა

ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმის ამოქმედება პარლამენტის მიერ დაზარალებულის სტატუსის სამართლებრივი და პრაქტიკული მოწესრიგების მიზნით

ფაილის ნახვა

საკანომდებლო წინადადება არასრულწლოვნის სავალდებულო აუდიოვიდეო გამოკითხვის შესახებ მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვის მიზნით

ფაილის ნახვა

საკანონმდებლო წინადადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის დაცვის სპეციალური ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ფაილის ნახვა

მოსაზრება (საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების კანონის პროექტის თაობაზე

ფაილის ნახვა

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს კანონის პროექტებზე, რომლებითაც ცვლილება შედის „პოლიციის შესახებ“, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო მოსამსახურეთა სტატუსის შესახებ“ კანონებში

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს კანონის პროექტებზე „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“

ფაილის ნახვა

მოსაზრება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტზე „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ფაილის ნახვა