სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Maxim Tomoszek

Czech Republic

Law professor and vice dean in Palacký University.

Since 2004, he is a teacher at the Department of Constitutional Law, in years 2008-2015, he was also the director of the Centre for Clinical Legal Education. Since 2016, he serves at Palacký Law School as the vice-dean for teaching and students affairs. He teaches Constitutional Law and Human Rights, Professional Ethics, Human Rights Clinic and Patients' Rights Clinic. He has published several articles in the area of human rights, positive obligations of states and constitutional review of such rights. He regularly participates in local and global conferences focusing on human rights and clinical legal education and has co-organized several international conferences focusing on clinical legal education or professional ethics. Since 2011, he is a member of Global Alliance for Justice Education (currently serving as a member of its Steering Committee), and since 2013 he is the president of European Network for Clinical Legal Education.