სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Lucia Berdisova

Slovakia

Researcher at Slovak Academy of Science.

A member of the Committee for Human Rights Research, Training and Education of the Council of the Government of SR for Human Rights, National Minorities and Gender Equality (from August 2011)

Given lectures, courses and number of trained doctoral studentsTeaching of the following subjects at the Faculty of Law of TU in Trnava: Constitutional law, Argumentation practices, Jurisdiction of the European Court of Human Rights, Interpretation and argumentation in decision-making of Constitutional courts and Supreme court, Ethical dilemmas in legal professions, Decision-making of constitutional courts, Law and Art.

Research scholarship for the programme U.S. Judicial System under the Young Leadership Programme, which is one of exchange programmes organised by the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of the United States of America.