D E M O C R A C Y   I N D E X

გიორგი მელიქიძე

სამართლის ანალიტიკოსი
2019 წელს გიორგი მელიქიძემ დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის პროგრამა წარჩინებით
არის 4  ნაშრომის ავტორი, მათ შორის ორი გამოქვეყნდა 
 
მისი 2 ნაშრომი გახდა საფაკულტეტო კონფერენციაზე პირველი ადგილის მფლობელი
2017 წელს კვლევით საქმიანობას ახორციელდებდა დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტში და საარჩევნო სისტემებისა და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრში
 
2017 - 2018 წლებში სტაჟირება გაიარა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიებში
 
2018 - 2019 წლებში პრაქტიკა გაიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოში
საარჩევნო სისტემებისა და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
 
2019 წლიდან გააგრძელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის პროგრამაზე სწავლა
 
2019 წლის ოქტომბრიდან დღემდე მუშაობს სამართლის ანალიტიკოსის პოზიციაზე ა(ა)იპ „დემოკრატიის ინდექსი - საქართველოს“ პროექტისთვის „პარლამენტის მონიტორინგი“.