D E M O C R A C Y   I N D E X

ორგანიზაცია ამუშავებს პარლამენტის ყველა წევრის საპარლამენტო საქმიანობას იმ მონაცემების მიხედვით, რომლებიც ინდივიდუალურად წარმოდგენილია თითოეული პარლამენტარის პროფილზე ჩაშლილი სექციებით.


პარლამენტარების სიტყვით გამოსვლა მოიცავს პარლამენტის პლენარულ სხდომებზე მათ გამოსვლებს;


ინფორმაციის მოძიება ხორციელდება მუდმივ რეჟიმში სხდომების დაკვირვებისა და ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად. ფინანსური ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა ფინანსური დეკლარაციების განახლების შემდეგ აიტვირთება ამ დროისთვის ინფორმაცია დამუშავების პროცესშია.