გუნდი

სახელი გვარი

გიორგი მელიქიძე

სამართლის ანალიტიკოსი

2019 წელს გიორგი მელიქიძემ დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის პროგრამა წარჩინებით.

არის 4 ნაშრომის ავტორი, მათ შორის ორი გამოქვეყნდა. მისი 2 ნაშრომი გახდა საფაკულტეტო კონფერენციაზე პირველი ადგილის მფლობელი.

2017 წელს კვლევით საქმიანობას ახორციელდებდა დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტში და საარჩევნო სისტემებისა და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში.

2017 - 2018 წლებში სტაჟირება გაიარა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიებში.

2018 - 2019 წლებში პრაქტიკა გაიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოში.

საარჩევნო სისტემებისა და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.

2019 წლიდან გააგრძელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის პროგრამაზე სწავლა.

2019 წლის ოქტომბრიდან დღემდე მუშაობს სამართლის ანალიტიკოსის პოზიციაზე ა(ა)იპ „დემოკრატიის ინდექსი - საქართველოს" პროექტისთვის „პარლამენტის მონიტორინგი".